Szervezeti és működési szabályzat

Könyvtári Intézet
 
A Könyvtári Intézet (továbbiakban: Intézet) a 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet szerint az OSZK részjogkörű belső költségvetési egysége, amelynek élén igazgató áll. Az Intézet az OSZK alapító okirata alapján önálló névhasználatra jogosult. Az igazgatót a kultúráért felelős miniszter egyetértésével az OSZK főigazgatója nevezi ki. Az intézet dolgozóit illetően a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgató javaslata alapján a főigazgató gyakorolja. Az intézet dolgozóit illetően a továbbimunkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.
Az Intézet önállóan rendelkezik a törvényben és az OSZK alapító okiratában meghatározott feladataihoz rendelt előirányzatok felett. Ezek a feladatok a könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatások.
Teljes elnevezése: Könyvtári Intézet.
 
Külföldi kapcsolataiban a következő elnevezéseket használja:
  • angol: Hungarian Library Institute
  • német: Ungarisches Bibliotheksinstitut
  • francia: Institut Hongrois de Bibliothéconomie
 
Bélyegző: Könyvtári Intézet. 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület.
 
A Könyvtári Intézet alapfeladatai
 
a.)   Fejleszti a könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolatot.
b.)   Részt vesz a könyvtári szakemberek továbbképzésében és iskolarendszeren kívüli képzésében.
c.)   Könyvtári és információs szolgáltatást tart fenn a könyvtári és információszolgáltatási tevékenység szakterületén.
d.)   Az országos könyvtári rendszer működésével, a könyvtárhasználattal kapcsolatos kutatásokat és fejlesztéseket végez.
e.)   Kezdeményezi és kidolgozza a könyvtári és rokon területi módszerekre vonatkozó szabványok, szabályzatok elkészítését, koordinálja a könyvtári szabványosítási tevékenységet.
f.)    Kidolgozza a könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelveket, normatívákat, módszertani tevékenységet folytat.
g.)   Összesíti, elemzi és szolgáltatja az országos könyvtári statisztikai adatokat.
h.)   A fenntartó irányításával szervezi a könyvtári – kivéve az iskolai könyvtári – szakfelügyeleti vizsgálatokat, részt vesz a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében és megőrzésében.
i.)    A könyvtárügyért felelős minisztérium felkérésére munkaanyagokat készít a könyvtáriirányítás stratégiai kérdéseiben, valamint elvégzi a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.
Az Intézet gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az OSZK Gazdasági Igazgatósága végzi.
Az Intézet élén igazgató áll, az egyes szervezeti egységeket osztályvezetők irányítják, főosz-tályvezetői besorolással.
 
A Könyvtári Intézethez tartozó szervezeti egységek
 
  • Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály
  • Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály
  • Könyvtártudományi Szakkönyvtár
 
Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály
 
Az osztály feladatai:
 
a.)   A könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat és az országos könyvtári rendszer műkö-désével kapcsolatos kutatást, fejlesztést végez.
b.)   Feltárja és összehasonlítja a hazai és nemzetközi könyvtári trendeket.
c.)   Elemzéseket készít az országos könyvtári rendszer vonatkozásában (ODR, KSZR, RKSZR).
d.)   Elemzi az olvasási és könyvtárhasználati szokások alakulását.
e.)   Közreműködik a könyvtári minőségbiztosítás, minőségfejlesztés módszereinek hazai terjesztésében.
f.)    Közreműködik a könyvtári irányelvek, normatívák, szabványok, szabályzatok kidolgozásában és terjesztésében, koordinálja a könyvtári szabványosítási tevékenységet.
g.)   Gondozza és kiadja az országos könyvtári statisztikát, elkészíti, és folyamatosan karbantartja a nyilvános könyvtárak jegyzékét, gondozza az érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázatokat.
h.)   Gyűjteményszervezési szolgáltató és tanácsadó tevékenységet folytat, közreműködik a könyvtári állományszervezéssel kapcsolatos jogszabályok, irányelvek, szakmai állásfoglalások kidolgozásában.
i.)    Könyvtártechnológiai szolgáltató és tanácsadó tevékenységet folytat (könyvtárépítés és -berendezés, biztonságtechnika és állományvédelem).
j.)     Információtechnológiai tanácsadó tevékenységet folytat (könyvtár 2.0, RSS, ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek és alkalmazások, honlapok fejlesztése) az E-szolgáltatási Igazgatósággal együttműködve.
k.)   Könyvtáraknak készülő adatbázisokat hoz létre az E-szolgáltatási Igazgatósággal együttműködve, információs szolgáltatásokat működtet, gondoskodik az e-Könyvtári Minerva naprakészen tartásáról.
l.)     Ellátja a Könyvtári Minőségügyi Bizottság titkársági feladatait, valamint a könyvtárak minősítési eljárásával kapcsolatos lebonyolítási feladatokat.
 
Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály
 
Az osztály feladatai:
 
a.)   A szakmai kommunikáció biztosítása érdekében információkat szolgáltat az intézeti hon-lap számára, tartalom-és szolgáltatásfejlesztési javaslatokat dolgoz ki a Webtartalom koordinációs Osztállyal egyeztetett módon, valamint az E-szolgáltatási Igazgatóság általbiztosított technológiai környezetet figyelembe véve.
b.)   Szakmai módszertani és fejlesztési tevékenység keretében kapcsolatot tart, párbeszédet folytat és együttműködik a felsőoktatási és az iskolarendszeren kívüli képzőhelyekkel, szakmai szervezetekkel, valamint a civil szférával.
c.)   Szervezi és koordinálja a könyvtári szakemberek továbbképzését, a továbbképzéssel kapcsolatos szakmai tanácsadást folytat, új oktatási formákat alkalmaz és terjeszt, hagyományos és távoktatási továbbképző tanfolyami programokat készít; nyomtatott és elektronikus tankönyveket, oktatási segédleteket, gyakorló anyagokat ír, írat és kiad.
d.)   Szakmailag segíti a határon túli magyar könyvtáros képzést, továbbképzést.
e.)   Szakmailag támogatja az ODR működését, szervezi és gondozza az Intézetben folyó szakmai tevékenységek képzési vonatkozásait.
f.)    Akkreditált intézményként végzi könyvtári szakemberek iskolarendszeren kívüli közvetlen képzését: oktatási tevékenységet folytat OKJ-s és akkreditált továbbképzési formákban; végzi az oktatási tevékenység adminisztrációját a felnőttképzési, a szakképzési, valamint a könyvtári törvény és követő rendeleteinek előírásai szerint.
g.)   Szakfelügyeletet lát el a könyvtári OKJ-s szakképzés területén a NEFMI Könyvtári Osztályának megbízása alapján.
h.)   Országos vizsgaszervezési tevékenységet végez a kultúráért felelős miniszter megbízása alapján az OKJ-s segédkönyvtáros, valamint a rokon könyves szakmákban.
i.)    Személyi katasztert, ezen belül részletes képzési katasztert épít, gondoz, beleértve a határon túli magyar könyvtárosokat is.
j.)     A CERTIDoc alapján kidolgozza és működteti a hazai egységes szakmai minősítő rendszert.
k.)   Feltárja a hazai és nemzetközi oktatási és képzési trendeket, munkaerőpiaci elemzéseket végez.
l.)     Gondozza az országosan használt tárgyi feltáró rendszereket (ETO, tezaurusz köztaurusz).

Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Az osztály feladatai:
 
a.)   Építi a könyvtártudományi gyűjteményt, és erre alapozott könyvtári és információs szolgáltatásokat tart fenn, , illetve biztosítja a könyv-, sajtó-és könyvtártörténeti, valamint könyvtárelméleti kutatások szakirodalmi forrásbázisát.
b.)   Részt vesz a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban.
c.)   Szakirodalmi tájékoztatást nyújt a gyűjtemények és külső források alapján.
d.)   Dokumentációs tevékenység alapján építi a hazai és nemzetközi könyvtártudományi cikkadatbázist.
e.)   Magyar és idegen nyelvű könyvtáros szakmai kiadványokat (nemzeti szakbibliográfia, referáló lap, könyvtáros szakmai folyóirat) szerkeszt és ad ki.
f.)    Részt vesz a nemzetközi bibliográfiai tevékenységben.
g.)   Gondoskodik a szakkönyvtár munkafolyamatainak gépesítéséről az OSZK integrált rendszerén belül, gondozza az online katalógust.
h.)   Részt vesz az országos tartalomszolgáltatás szervezésében.
i.)    Ápolja az Intézet nemzetközi kapcsolatait.
j.)     Gondozza az OSZK Intézménytörténeti Múzeumot.