Dokumentumok, hírek

PUBLIKA  MAGYAR  KÖNYVTÁRI  KÖR

ALAPSZABÁLYA

I.         ÁLTALÁNOS  RÉSZ

            Név:  Publika Magyar Könyvtári Kör

                      Publika Hungarian Library Group

            Rövidített név: PMKK

            Székhelye:   1032 Budapest Bécsi út 193

            Célja:           A közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt közhasznú tevékenységek közül

 • Tudományos tevékenység, kutatás
 • Nevelés, oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Kulturális tevékenység
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
 • esélyegyenlőségének elősegítése

            E fő célon belül:

Gyakorlati támogatást adni a magyarországi közkönyvtárak innovációs tevékenységéhez. Bekapcsolódni a nemzetközi közgyűjteményi együttműködést szorgalmazó programokba. Felhasználni mindazokat a forrásanyagokat (tényanyagok, esettanulmányok, kézikönyvek, stb.), amelyek a külföldi eredményekről felhasználható ismereteket, módszertani tanácsokat nyújtanak, workshopokon, tréningeken való részvétellel az EU-ós országok könyvtáraival, a projekt menedzserekkel folyamatos kapcsolattartás a közös gondolkodás, az európai könyvtárfejlesztési programok fősodrában való jelenlét érdekében. Segíteni a magyar közkönyvtárakat uniós értékű szolgáltatások létrehozásában, a közkönyvtári és közgyűjteményi együttműködés koordinálásával az információs társadalom, a globalizáció, az egész életen át tartó tanulás, a távoktatás új társadalmi kihívásainak a megfelelése érdekében.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet is folytat.

A vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

A fenti célok mellett az alább részletezett a közhasznú szolgáltatásaiból az egyesület tagjain kívül más is részesülhet:

Az egyesület által nyújtott közhasznú szolgáltatások: különböző rendezvények, előadások, konferenciák, workshopok, tanfolyamok, továbbképzések, tanulmányutak szervezése, szakmai ajánlások, állásfoglalások megfogalmazása, közzététele, kiadványok megjelentetése, tanácsadás, tájékoztatás.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlés képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

II.      SZERVEZETI  SZABÁLYZAT  

            1.    Közgyűlés

                   Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

                   A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, ülései nyilvánosak. A közgyűlést az elnök hívja össze oly módon, hogy a közgyűlést megelőző 8 nappal írásban közli a napirendet; határozatképes ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza.

                   A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja.

                   Hatásköre

                   A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály megállapítása és módosítása,
 • az évi költségvetés meghatározása,
 • a vezetőség éves beszámolójának elfogadása,
 • közhasznúsági jelentés elfogadása,
 • más társadalmi szervezettel való egyesülés,
 • az egyesület feloszlásának kimondása,
 • tagdíjak megállapítása
 • a tisztségviselők megválasztása

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, a hozott döntést, annak hatályát a támogatók és ellenzők számarányával.

A közgyűlés döntéséről az elnök köteles az érintetteket - a döntés meghozatalától számított - nyolc napon belül írásban értesíteni.


2.   Vezetőség

Két közgyűlés között az egyesületet a vezetőség irányítja.

A vezetőség a közgyűlés által 3 évre választott 5 tagú testület, melyet a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel a tagok közül választ, áll elnökből  titkárból és vezetőségi tagokból.

A vezetőséget az elnök hívja össze oly módon, hogy a napirendet a vezetőség ülését megelőzően 8 nappal írásban közli.

Határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

Ülései nyilvánosak, határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a tag, vagy akinek a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozója a határozat alapján előnyben részesülne, vagy kötelezettség alól mentesülne.

    Az egyesület elnöke köteles a vezetőség döntéséről az érintetteket a döntés

    meghozatalától számított 8 napon belül írásban értesíteni.

3.   Elnök

Az elnököt a vezetőség tagjai közül a közgyűlés választja három éves időtartamra - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

Az egyesületet az elnök önállóan képviseli.

Az elnök feladatai:

A vezetőség tevékenységének irányítása;

Döntés és intézkedés a vezetőség ülései közötti időszakban a      vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben;

A Közgyűlés és a vezetőség által hozott határozatok és    állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

Kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

A vezetőség üléseinek összehívása és vezetése,beszámoló az előző          határozatok végrehajtásáról;

Éves tervek és beszámolók elkészíttetése;

Minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök          hatáskörébe utal.

Az egyesületi irodavezetést az elnök külön megbízás alapján látja el, tiszteletdíjért a Közgyűlés jóváhagyása szerint.

Az egyesület jegyzése akként történik, hogy az egyesület neve alatt az elnök önállóan írja nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és a vezetőség egyik tagja együttesen jogosult.

4.   Titkár

                Feladata az elnök munkájának segítése, a munkabizottságok munkájának összehangolása.

Tevékenységi köre kiterjed az elnök által átruházott feladatok     ellátására;

Gondoskodik az információáramlásról, a különféle nyilvántartások         vezetéséről.

Két közgyűlés között szervezi a határozatok végrehajtását.

Közgyűlési és vezetőségi üléseket előkészíti, jegyzőkönyveket    vezeti;

A Közgyűlés és/vagy a vezetőség felhatalmazása alapján az         egyesület nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat;

Külön feladatok ellátásáért, amelyekkel a Közgyűlés, vagy a       vezetőség megbízza tiszteletdíjban részesülhet.

5.   Felügyelő Bizottság

Az egyesület alapszabály szerinti működését, gazdálkodást, továbbá a közhasznúság céljainak érvényesülését a felügyelő bizottság ellenőrzi, amelynek három, a közgyűlés által választott tagja van, köztük a bizottság elnöke. Megbízatásuk három évre szól. Működését részletesen ügyrendje szabályozza, amelyet a felügyelő bizottság határoz meg. Munkája során az egyesület tisztségviselőitől jelentést, tájékoztatást ill. felvilágosítást kérhet, tovább á betekinthet az egyesület irataiba, azokat megvizsgálhatja.

Évente legalább két ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze, legalább nyolc nappal az ülés előtt. A meghívóban közölni kell a napirendet. A megtárgyalandó dokumentumokat a meghívóval együtt kell megküldeni.

Ülése határozatképes, ha azon a tagoknak több mint fele jelen van. Határozatait nyílt  szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Határozatait nyilvánosságra hozza. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az egyesület működése során jogszabálysértés, vagy az egyesület érdekeit súlyosan érintő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése e szerv döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelő bizottság tagjai az egyesület vezetőségének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. A felügyelő bizottságnak évenként beszámolót kell összeállítania és azt a közgyűlés elé kell terjesztenie.

Tagjai sem közvetlen családi kapcsolatban, sem munkahelyi fölé- és alárendeltségi viszonyban nem állhatnak egymással és a vezetőség tagjaival.

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki az egyesület vezetőségének tagja, aki az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

6.   Egyéb működési szabályok

Az egyesület közgyűlési valamint vezetőségi döntéseit saját internetes honlapján teszi közzé. Elérési cím: www.ki.oszk.hu/publika

Az egyesület működésével, közhasznú szolgáltatásai igénybevételének módjáról a tájékoztatás ugyanezen a  honlapon kerül elhelyezésre.

Az egyesület nyilvántartásának vezetéséről a vezetőség köteles gondoskodni.

A nyilvántartásból világosan ki kell tűnjön a közgyűlés, valamint a vezetőség döntésének tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba - tekintettel arra, hogy mind a közgyűlés, mind a vezetőség ülései nyilvánosak - bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet.

III.    TAGSÁGI  VISZONY

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik az egyesület alapszabályával egyetértenek és tagsági felvételüket két egyesületi tag támogatja.

                 A tagsági viszony megszűnése:

    amennyiben az egyesület megszűnik

    amennyiben a tag megszűnik

   a tag elhalálozik

    a tag az egyesületből kilép

     a tag tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget

Amennyiben a tagsági viszony a tagdíjfizetési kötelezettség miatt szűnik meg a megszűnés előtt a tagot fel kell hívni, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének 60 napon belül tegyen eleget és a felszólításban fel kell hívni figyelmét arra, hogy a tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése a tagsági viszony megszűnését vonja maga után.

            A tagok jogai:

-          javaslatot tehet és kezdeményezhet az egyesületet érintő kérdésekben,

-          részt vehet az egyesület által szervezett rendezvényeken, illetve részesülhet minden olyan szolgáltatásban, amelyet az nyújt,

-          választhat illetve választható bármely tisztségre.

A tagok kötelességei:

-          betartani az alapszabály rendelkezéseit,

-          rendszeresen fizetni a közgyűlés által megállapított tagdíjat.

IV.    AZ EGYESÜLET  VAGYONA

A tagok által befizetett tagdíjakból, a támogatók felajánlásaiból, pályázatokból és az egyesület vállalkozási tevékenységéből  származó bevételekből áll.

Az egyéni és  testületi tagdíjak mértékéről az éves közgyűlés hoz határozatot, amely a következő naptári év kezdetétől lép hatályba.

Az egyesület vállalkozási tevékenységét: a TEÁOR 92.31; 80.40; 72.90 besorolások alatt látja el.

Az egyesület a gazdálkodásáról készült beszámolóját, valamint a közhasznúsági jelentést sajtó útján  nyilvánosságra hozza.

Az egyesület pénzeszközeit bankszámlán tartja.

A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és a vezetőség egyik tagja együttesen jogosult.

V.      AZ EGYESÜLET  MEGSZŰNÉSE

Az egyesület megszűnik:

·      feloszlással,

·      más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,

·      feloszlatással,

·      megszűnésének megállapításával.

Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - megmaradó vagyonát hasonló célokat szolgáló egyesület vagy társadalmi szervezet rendelkezésére kell bocsátani.

VI.      ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 3., 4., 5.,11. pont alapján közhasznú tevékenységre jött létre.

Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1989. évi II. törvény, a Ptk., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény, továbbá az egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2008. március 6

                                                                                                          elnök

Letölthető belépési nyilatkozat: nyilatkozat.rtf (3 KB)

Vissza az oldal tetejére