Közkönyvtárak és a társadalmi igazságosság

A Cselekvő Közösségek Program keretében beszerzett kötet már kölcsönözhető a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.
Kovács Katalin könyvismertetése.

PATEMAN, John – VINCENT, John: Public libraries and social justice
London ; New York : Routledge, 2016.
(cop. 2010.). – 199 p.
ISBN 978-0-7546-7714-4

Nagy-Britannia egyike a világ leggazdagabb országainak, mégis minden ötödik brit szegénységben él. A Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztérium (DEFRA) 2009-ben olyan indikátorokat dolgoztatott ki, melyekkel számszerűsíthetők a társadalom egyes rétegei közötti egyenlőtlenségek (pl. gyermekhalandóság, születéskor várható élettartam, táplálkozási szokások, lakásviszonyok, általános közérzet, mentális állapot stb. és sok más mutató alapján).
A közkönyvtáraknak túl kell lépniük a tőlük hagyományosan elvárt szerepükön és olyan stratégiában kell gondolkozniuk, miként tudnának saját eszközeikkel részt venni és segíteni a társadalmi  egyenlőtlenségek csökkentésében. A közkönyvtárak elsősorban a középosztály könyvtári ellátásában, ill. korábban a munkások önképzésének támogatásában mutattak fel jelentősebb eredményeket, de mindezidáig kevésbé voltak sikeresek a társadalom peremére szorultak megszólításában.
Egy kisebb helyi közösségnek nagyjából 21%-a tekinthető rendszeres könyvtárhasználónak, 27% körüli a rejtőzködő vagy passzív használók aránya, míg a könyvtárat egyáltalán nem látogatók 52%-os csoportját lényegében figyelmen kívül hagyják a könyvtárak.
A szerzők először a társadalmi, szociális és gazdasági egyenlőtlenségek történeti hátterét, majd a problémák megoldására tett kormányzati, politikai és szakmai intézkedéseket ismertetik. Gyakorlati példák bemutatásával támpontokat adnak a helyi szükségletekre épülő, egyedi könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez.
A szerzők nem győzik hangsúlyozni annak fontosságát, hogy a közkönyvtárak tekintsék szívügyüknek a társadalmi igazságosság kérdéseit és a hátrányos helyzetűek igényeire épülő szolgáltatásaik kialakításával (személyre szabott információkkal és dokumentumokkal, képzéssel és programokkal, jogsegély-szolgáltatással, mobil-, ill. kihelyezett szolgáltatásokkal) segítsék a szociálisan, egészségileg vagy más okok miatt hátrányos helyzetbe került (munkanélküli, hajléktalan, menekült, testi vagy szellemi hátrányokkal küzdő, csellengő stb.) embereket.
A könyv függeléke ajánlásokat tartalmaz az állami és könyvtárszakmai szinten szükséges tennivalókról. (Kovács Katalin)

A szerző e témáról szóló, a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban elérhető, korábban megjelent művei: Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Új szerzemény_Cselekvő_Közösségek | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Megjelent a MAKSZAB 2016/2-es száma

A Honffyné Felhő Ágnes által Borvölgyi Györgyi közreműködésével  szerkesztett MAKSZAB friss, online száma már elérhető.
Idézünk a nemzeti bibliográfiai rendszer részét képező szakbibliográfia előszavából:

“A MAKSZAB hagyományosan a könyvtár-és tájékoztatástudomány teljes magyar szakirodalmának feldolgozására törekszik, a dokumentumtípusok lehető legteljesebb körét tekintve. …
Kiadványunk  a  témakör  publikált  szakirodalmát  regisztráló  nemzeti  szakbibliográfia,  amelynek  közreadásáról  több évtizede a KSZK [Könyvtártudományi Szakkönyvtár] gondoskodik. … 2007-től évente két számot adunk közre. Ettől az évtől a MAKSZAB-füzetek teljes anyaga (a monográfiák kivételével) a HUMANUS adatbázisban is kereshető (http://www.oszk.hu/humanus). …
Az e-változat – hasonlóan a korábban nyomtatott kiadvány formájában megjelent bibliográfiához – tematikus felépítésű; a bibliográfiai részhez betűrendes és tárgyszómutató tartozik, a részletes tudnivalókról lásd az útmutatókat. …
Érdeklődéssel várjuk szíves észrevételeiket

a MAKSZAB szerkesztői (makszab@oszk.hu)
Könyvtári Intézet, Könyvtártudományi Szakkönyvtár”

 

Kategória: Kiadványok | Címke: | Szóljon hozzá most!

Külföldi szakmai újdonságok a Könyvtári Figyelő új számának referátumaiból – 2. rész

Folytatjuk a KF Külföldi folyóirat-figyelő rovatából a szerkesztő, Feimer Ágnes által készített összeállítás közlését. A friss referátumok teljes választéka a Humanus adatbázisban érhető el, a részadatbázis megjelölésével (most: KF 2017/1).

A 45. sz. referátum a könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás helyzetéről ad áttekintést Hollandiában. A német könyvtárak közös projektjét, a 18. századi német nyomtatványok feldolgozását és digitalizálását célzó VD 18 programot ismerteti a 48. sz. referátum.

A 49. sz. referátum arról számol be, hogy a német könyvtárak hogyan vesznek részt az ország befogadási politikájának megvalósításában. Az 53. sz. referátumban tanácsokat olvashatunk arról, hogyan toborozzunk önkénteseket, és milyen módszerek segíthetnek megtartásukban.

Az információs túlterhelést új szempontból (hogyan érzékelik azt a különböző életkorú emberek) vizsgálta az 56. sz. referátumban ismertetett kutatás.
Az információs műveltség a témája 4 referátumnak is, ezek közül kettő (62. és 63. sz.) a játék szerepével foglalkozik a használók képzésében.

A 65. sz. referátumból megismerhetjük a csehországi ArcLib projektet, amelynek célja a digitális adatok hosszú távú archiválását biztosító rendszer kiépítése a könyvtárakban.
Az integrált könyvtári rendszereket felváltó könyvtári szolgáltatási platformok beszerzésével kapcsolatos teendőket veszi sorra a 68. sz.referátumban ismertetett cikk szerzője.

Jó böngészést kívánunk!

Kategória: Újdonság | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Hogyan őrizzük meg digitálisan létrejött kéziratainkat? – Beszámoló a Digitálisan létrejött (born digital) „kéziratok” kezelése című konferencia és workshop (2017. március 29-30.) első napján elhangzott előadásokról

A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) digitális kéziratok kezeléséről szóló rendezvényén múzeumi, könyvtári és levéltári szakemberek számoltak be saját tapasztalataikról, intézményi gyakorlatukról és az elektronikus kéziratok megőrzésével kapcsolatos dilemmáikról. Az egyes ülésszakokat rövid diszkusszió követte, amelynek során a közönség tagjai is feltehették kérdéseiket. A konferencián a már meghonosodott gyakorlati módszerek ismertetése mellett elméleti kérdések megvitatására is lehetőség volt.

A digitálisan létrejött kéziratok kezelésének feladata komoly kihívás elé állítja a közgyűjteményi szféra intézményeit, hiszen a múzeumok, a könyvtárak és a levéltárak eltérő mértékben ugyan, mégis egyformán érintettek az ügyben. Épp ezért nélkülözhetetlen e tekintetben az intézményközi szakmai együttműködés, az együtt gondolkodás és a tapasztalatok megosztása, ugyanis mindhárom intézménytípus célja a hosszú távú megőrzés és a hozzáférés biztosítása.

Az információcsere és a tudásmegosztás szükségességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jól látható különbségek tapasztalhatók az egyes közgyűjtemények felkészültségében a digitális iratanyagok befogadását, feldolgozását és kutathatóvá tételét illetően.

Mindezek döntően az intézményi sajátosságokra, helyesebben a múzeumi, könyvtári és levéltári gyűjtemények eltérő jellegéből adódó lényeges különbségekre vezethetők vissza.

Míg a levéltárak láthatóan élen járnak e téren, ugyanis komoly infrastrukturális háttérrel, figyelemre méltó szakmai felkészültséggel fogadják a digitális kéziratokat, addig a hagyományos kézirattárak többsége még nem áll készen a szóban forgó e-dokumentumok kezelésére.

A meglévő differenciák alapvetően két dologból erednek. Az egyik az elektronikus iratképzés mennyiségi növekedése, illetve a jogalkotó erre adott válasza: a levéltárakat érintő jogszabályok rendeleti kiegészítése (34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet), a másik pedig a kézirattárakba kerülő iratanyagok hagyományos jellegének dominanciája.

Kategória: Rendezvények | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Külföldi szakmai újdonságok a Könyvtári Figyelő új számának referátumaiból – 1. rész

A szerkesztő, Feimer Ágnes összeállítása:

A referáló rovat teljes anyagában a Humanus adatbázisban lehet böngészni, legegyszerűbben a részadatbázis megjelölésével (most: KF 2017/1).

Az 1. számban rögtön az elején érdekes összehasonlítást találunk a könyvtár- és információtudomány és a digitális bölcsészet kapcsolatáról, vélt és valós erősségeikről és gyengeségeikről (2. sz. referátum).

A nemzetközi könyvtárügy szakcsoportjában a gyermek- és ifjúsági irodalommal foglakozó nemzetközi szervezet, az IBBY (International Board on Books for Young People) tevékenységét ismerhetjük meg a 8. sz. referátum alapján, a 9. sz. pedig olyan orosz cikket ismertet, amely az ún. Right to be Forgotten (a töröltetés joga) kérdését járja körül az IFLA ezzel kapcsolatos nyilatkozatára is kitérve.

A 10. sz. referátum a gyorsan fejlődő Katar könyvtárügyét mutatja be, a 23. sz. a török közkönyvtárak múltját és jelenlegi helyzetét tekinti át. A digitális könyvtárak és a szerzői jog Lengyelországban a témája a 13. sz. referátumban összefoglalt cikknek. A 20. sz. referátumból ismerhető meg az amerikai Felsőoktatási és Tudományos Könyvtárak Egyesülete (ACRL) soron következő elemzése a felsőoktatási könyvtárakat érintő legfontosabb trendekről. Ugyancsak amerikai vizsgálat, a 2013.évi Digitális Befogadási Felmérés – amely a közkönyvtáraknak a digitális integrációban játszott szerepét tárta fel – eredményeiről számol be a 24. sz. referátum.

A 30. sz. referátum az oslói Biblo Tøyent, az első olyan norvég könyvtárat mutatja be, amely kizárólag a 10–15 éveseket szolgálja. A kisgyermekeknek nyújtott könyvtári szolgáltatások jelentőségére, a gyermekkönyvtárosok szerepének fontosságára hívja fel a figyelmet a 32. sz. referátumban összefoglalt cikk.

Az állomány, állományalakítás szakcsoportjának mind a négy cikke rendkívül érdekes: a 34. sz. referátum olyan kísérletről számol be, amelynek célja ún. lebegő gyűjtemény kialakítása egy felsőoktatási könyvtárban, a 35. sz. bemutatja, hogyan kezelik a „big deal”-eket a Maastrichti Egyetem könyvtárában, a 36. sz. a gyűjteményfejlesztés megújítását célzó manchesteri kísérleti projektet ismertet, végül a 37. sz. arról a berlini felzúdulásról tudósít, amit az okozott, hogy a Berlini Központi és Tartományi Könyvtár állománygyarapításának egy részét külső szolgáltatóra bízta („kiszervezte”).
Érdekes és időszerű kérdést vet fel Birger Hjørland a 43. sz. (auto)referátumban összefoglalt cikkében: van-e helye a hagyományos tezaurusznak a modern információkeresésben?

Folytatása következik!

 

Kategória: Újdonság | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Mentoring A to Z – már kölcsönözhető!

Csikász-Nagy Ágnes könyvismertetése:

Nagy örömmel ismertetem a Könyvtártudományi Szakkönyvtár legújabb angol nyelvű szakkönyvei közül az alábbit, melyet könyvtárközi kölcsönzés keretében is szolgáltatunk.

Julie Todaro: Mentoring A to Z. Chicago, ALA, 2015.

A könyvtár jövője attól függ, milyen adottságait fejlesztjük. Az átgondolatlan tervezés csak felületes eredményeket hozhat, de egy megfelelően előkészített és kivitelezett mentorprogram hosszú távon fenntartható változásokat eredményezhet a karriertervezésben és a szervezetfejlesztésben egyaránt.
Julie Todaro 2015-ben az ALA gondozásában kiadott műve egy könnyen gyakorlatba ültethető útmutató a mentorálás folyamatához, mely – megkerülve az elvont szervezetirányítási elméleteket – a konkrét esetek tárgyalását tűzi ki célul. Tartalmazza a lehetséges forgatókönyveket, a mentorprogramok megtervezésének tartalmi vázlatát, céljait, az alkalmazott kommunikációs stratégiákat. Rövid áttekintést nyújt a mentorálás lehetséges módjairól (pl. rövid távú, eseti mentorálás, csoportos mentorálás, peer-mentoring, fordított mentorálás, társ-mentorálás), ugyanakkor felhívja a figyelmet a program során jelentkező hibalehetőségekre, valamint az értékelés fontosságára is. A mentor személyes kompetenciáinak bemutatása és a mentorálással kapcsolatos terminológia fogalmi tisztázása egyaránt teret kap a műben. A könyv különösen hasznos elemei a mellékletben található idő- és kerettervek, ötletgyűjtemények, feladat- és ellenőrzőlisták, értékelő kérdőívek, levélminták.
Nem csupán könyvtári szakemberek, más kulturális intézmények munkatársai is haszonnal forgathatják ezt a gyakorlati útmutatót, melynek célja a hosszú távon fenntartható mentorprogramok kidolgozásának támogatása. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Új szerzemény_Cselekvő_Közösségek | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Megjelent a Könyvtári Figyelő 2017/1. száma

Kovács Katalin felelős szerkesztő ajánlja:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Könyvtári Figyelő 2017. 1. (első negyedévi) száma, melynek tartalmát az alábbiakban ismertetjük. Előfizetőink online is elérhetik az új számot, ugyanakkor a 2016. 3. számot mindenki számára nyilvánossá tettük.

Még lehetőség van előfizetni, ill. megújítani előfizetésüket a folyóirat nyomtatott vagy elektronikus számaira (részleteket ld. a mellékelt előfizetési űrlapon).

A Könyvtári Figyelő 2017. 1. számának tartalma:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiadványok | Címke: | Szóljon hozzá most!

Már kölcsönözhető a beépített könyvtáros!

A “Hogyan váljunk beépített könyvtárossá” című könyv akár izgalmas kémtörténet is lehetne, ám az alcímből — Kapcsolatépítés az osztályban — kiderül, hogy nem kevésbé érdekes dologról, az osztályokba kihelyezett / beágyazott könyvtárosságról szól.

A szerző a szakirodalomban eddig megszokott rideg, tárgyszerű megközelítés helyett saját, közvetlen tapasztalatai alapján járja körül és teszi elevenné a témát. Miközben lépésről lépésre bemutatja, egyúttal demisztifikálja a beépített könyvtárosságot, és érdekfeszítően részletezi, hogy mért is olyan fontos az osztályteremben végzett munka. Rávezet, hogy hogyan lehet a segítségével tanulói közösséget építeni; megmutatja a könyvtáros segítő szerepét; stratégiákat ajánl a kapcsolatépítéshez, a célok kitűzéséhez, és végig kalauzol a beépített könyvtáros brand építésének folyamatán.

A tartalomjegyzékből:
Az alapoktól: a hagyományos könyvtárosság más utat követ
A beépített könyvtárosság meghatározása
A jelenlét fontossága
A kapcsolatépítés fontossága
Tisztázzuk a szerepünket az osztályban, ahová beépülni szándékozunk
Alakítsuk ki saját tanítási stílusunkat
Hogyan válik közösséggé az osztály a gyakorlati munka során
A beágyazott könyvtáros, mint a folyamatok elősegítője
A személyes célok kitűzése
A beágyazott könyvtáros brand-építése
Beágyazottá válni: egy odüsszeia
Visszatekintés

A fejezeteket további ajánlott olvasmányok bibliográfiája egészíti ki.
Ahogy a rangos folyóiratokban megjelenő recenziók is rámutatnak: a mű világos szerkezetű, könnyen követhető, koherens és szakzsargontól mentes. Felsőoktatási könyvtárosoknak és könyvtárostanároknak egyaránt ajánlhatjuk.
A könyv a Cselekvő Közösségek projektnek köszönhetően kölcsönözhető a Könyvtártudományi Szakkönyvtárból.

Kategória: Új szerzemény_Cselekvő_Közösségek | Címke: , | Szóljon hozzá most!

OSZK használói elégedettségmérés – kérjük, segítsen a kérdőív kitöltésével!

Felhasználói elégedettség- és igényfelmérés
Az Országos Széchényi Könyvtár használói elégedettség- és igényfelmérést  végez az alábbi céllal: Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felmérés | Címke: | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári Intézet munkatársainak 2016-os publikációi

 Bartos Éva
Múltra épülő jövő és együttműködés : Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája, 2016 / Bartos Éva
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 7., p. 22-24.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/07/multra-epulo-jovo-es-egyuttmukodes/#more-8187

Bognár Noémi Erika
“A könyvtár, ami összeköt” / Bognár Noémi Erika [et al.] ; [riporter] Redl Károly, Mezey László Miklós. – Interjú a “Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című, 2015. évi ösztöndíjprogram résztvevőivel
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 1., p. 8-34.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/03/%E2%80%9Ea-konyvtar-ami-osszekot%E2%80%9D-2/

Összefoglaló a Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című információs napról / Bognár Noémi Erika, Fehér Miklós, Somogyi József
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 8., p. 28-36.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/09/osszefoglalo-a-fogalmak-adatgyujtesi-eljarasok-a-konyvtari-statisztikaban-cimu-informacios-naprol/#more-8266

Tartalmi feltáró eszközök használata a magyarországi könyvtárakban / Bognár Noémi Erika, Tóth Máté. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 6., p. 18-30.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/07/tartalmi-feltaro-eszkozok-hasznalata-a-magyarorszagi-konyvtarakban/#more-8098

Borvölgyi Györgyi
A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2014-ben / Borvölgyi Györgyi, Hegyközi Ilona ; (közrem.) Kollár Mária
In: Magyar könyvszemle. – 131. (2015) 4., p. 469-487.

A Rádayak “táguló világa” : Múzeumok éjszakája a Ráday Gyűjteményben / Borvölgyi Györgyi
In: EKE Hírlevél. – 12. (2015) 3., p. 18-19.
http://www.eke.hu/sites/default/files/csatolmanyok/hirlevelek//eke_hirlevel_2015_3.pdf

Fazokas Eszter
A Társadalomtudományi Szekció beszámolója a veszprémi vándorgyűlésen lezajlott programjáról / Fazokas Eszter
In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 4.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/08/a-tarsadalomtudomanyi-szekcio-beszamoloja-a-veszpremi-vandorgyulesen-lezajlott-programjaro/3433/#more-3433

Fehér Miklós
2016-ban a Füzéki István emlékérem-díj kuratórium döntése alapján Füzéki István emlékérem-díj kitüntetésben részesül Haraszti Pálné született Németh Katalin / Fehér Miklós
In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 5.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/11/2016-ban-a-fuzeki-istvan-emlekerem-dij-kuratorium-dontese-alapjan-fuzeki-istvan-emlekerem-dij-kituntetesben-reszesul/3481/#more-3481

Füzéki-díj átadási ünnepség, 2016. október 21., Országos Széchényi Könyvtár / Fehér Miklós
In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 5.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/11/fuzeki-dij-atadasi-unnepseg-2016-oktober-21-orszagos-szechenyi-konyvtar/3490/#more-3490

Mi olvasható ki a gyarapodás állomány-összetételéből a 2015-ös statisztika alapján? / Fehér Miklós
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 10., p. 3-13.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/10/mi-olvashato-ki-a-gyarapodas-allomany-osszetetelebol-a-2015-os-statisztika-alapjan/#more-8404

Összefoglaló a Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című információs napról / Bognár Noémi Erika, Fehér Miklós, Somogyi József
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 8., p. 28-36.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/09/osszefoglalo-a-fogalmak-adatgyujtesi-eljarasok-a-konyvtari-statisztikaban-cimu-informacios-naprol/#more-8266

Hangodi Ágnes
A Könyvtári Intézet szolgáltatásai / Hangodi Ágnes
In: EKE Hírlevél. – 13. (2016) 4., p. 26-27.
http://eke.hu/sites/default/files/csatolmanyok/hirlevelek/13._evfolyam/eke_hirlevel_2016_4.pdf

Hegyközi Ilona
Konferenciai beszámoló / Hegyközi Ilona. – Az Amerikai Magyar Alapítvány fennállásának 60. évfordulójáról az OSZK és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának közös rendezvényén
In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 2.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/05/konferenciai-beszamolo/3086/

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2014-ben / Borvölgyi Györgyi, Hegyközi Ilona ; (közrem.) Kollár Mária
In: Magyar könyvszemle. – 131. (2015) 4., p. 469-487.

Honffyné Felhő Ágnes – Feimer Ágnes
Szakirodalmi ajánló / szerk. Honffyné Felhő Ágnes ; közrem. Feimer Ágnes
In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 1.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/03/2921/2921/

In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 2.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/05/szakirodalmi-ajanlo-6/3135/

In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 3.

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/07/szakirodalmi-ajanlo-7/3176/

In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 4.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/08/szakirodalmi-ajanlo-8/3361/

In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 5.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/11/szakirodalmi-ajanlo-9/3504/

In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 6.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2017/01/szakirodalmi-ajanlo-10/3642/

Jávorka Brigitta
Egy hét az oroszlán barlangjában – BOBCATSSS 2016, Lyon / Jávorka Brigitta [et al.]
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 3., p. 17-22.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/04/egy-het-az-oroszlan-barlangjaban-%E2%80%93-bobcatsss-2016-lyon/

Felnőtteknek szóló színezőkönyvek a könyvtárakban / Jávorka Brigitta
In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 4. (2016) 4.
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/08/felnotteknek-szolo-szinezokonyvek-a-konyvtarakban/3372/#more-3372

Modern Times, Modern Librarians: A Comparison of Historical and Modern Library Services of Hungary and the United States / Alyson Bell, Jávorka Brigitta
In: Information, Libraries, Democracy : 24th BOBCATSSS Conference Proceedings & Abstracts, Enssib, Villeurbanne, 2016, p. 104-110.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66999-bobcatsss-2016-information-libraries-democraty-proceedings-abstracts.pdf

The Relevance of the Local Library for the Different Subgroups of the Community / Jávorka Brigitta
In: Conference Libraries V4 in the Decoy of Digital Age. – Brno : Moravian Library, 2016, p. 191-214.

Személyes információszervezés a gyakorlatban / Jávorka Brigitta. – Magyar eredmények összevetése horvátországi hallgatók válaszaival. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 6/7., p. 264-270. : ill., 6 ábra
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6221&issue_id=581

A városi könyvtárak helyzete / Tóth Máté, Jávorka Brigitta. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 2., p. 169-184.
http://ki.oszk.hu/kf/2016/07/a-varosi-konyvtarak-helyzete/#more-9948

Könyvtár és közösség / Tóth Máté. – [Budapest], cop. 2015
Ismertetés: Jávorka Brigitta
In: Könyvtári levelező/lap. – 28. (2016) 4., p. 37-38.
http://kll.org.hu/lapszam/xxviii/04-4

Mezey László Miklós
Berlász Jenő : 1911-2015 / Rácz Ágnes, Mezey László Miklós
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 1., p. 49-50.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/03/berlasz-jeno-1911-2015/#more-7699

“A könyvtár, ami összeköt” / Balogh András [et al.] ; [riporter] Redl Károly, Mezey László Miklós. – Interjú a “Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című, 2015. évi ösztöndíjprogram résztvevőivel
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 1., p. 8-34.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/03/%E2%80%9Ea-konyvtar-ami-osszekot%E2%80%9D-2/

„Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása” : a tízéves KaMIKA jubileumi konferenciája Nyíregyházán / Mezey László Miklós. – A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány évfordulós rendezvénye 2016. március 19-én
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 3., p. 23.
http://ki.oszk.hu/3k/category/25-evfolyam/2016-3/

Székely szótár. – Kézdivásárhely, 2015
Ismertetés:
Egy tájszótárról – úgyis mint helyismeret, úgyis mint kézikönyv / Mezey László Miklós. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 8., p. 47-49.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/09/egy-tajszotarrol-%e2%80%93-ugyis-mint-helyismeret-ugyis-mint-kezikonyv/#more-8252

Székelyföldi intézményi sors két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében / Dani Erzsébet. – [Budapest], cop. 2015
Ismertetés: Hivatás és sors intézménytörténeti tükörben / Mezey László Miklós
In: Pannon tükör. – 21. (2016) 1., p. 56-57.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 12., p. 45-47.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/02/hivatas-es-sors-intezmenytorteneti-tukorben/#more-7629

https://drive.google.com/file/d/0BxLsDeRenmXlNGtHRGhodlk5M0U/view

A szentesi városháza építéstörténete / Labádi Lajos. – Szentes, 2016
Tokácsli Lajos : centenáriumi emlékalbum / Labádi Lajos, Tóth Attila ; [kiad. a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.]. – Szentes, 2015
Ismertetés: Két szentesi helyismereti kiadvány / Mezey László Miklós
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 5., p. 46-48.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/06/ket-szentesi-helyismereti-kiadvany/#more-8019

Murányi Lajos
Könyvtár és közösség / Tóth Máté. – [Budapest], cop. 2015
Ismertetés:
Közösségek a könyvtárban / Murányi Lajos
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 2., p. 47-50.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/04/kozossegek-a-konyvtarban/#more-7762

Nagy Attila
Élményközpontú irodalomtanítás – a biblioterápia / Nagy Attila. – Bibliogr.: p. 257-258.
In: Helikon (Budapest). – 62. (2016) 2., Biblioterápia, irodalomterápia, p. 249-258.

Somogyi József
Jósolnak a számok / Somogyi József
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 2., p. 38-39.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/04/josolnak-a-szamok/#more-7766

Összefoglaló a Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című információs napról / Bognár Noémi Erika, Fehér Miklós, Somogyi József
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 8., p. 28-36.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/09/osszefoglalo-a-fogalmak-adatgyujtesi-eljarasok-a-konyvtari-statisztikaban-cimu-informacios-naprol/#more-8266

Tóth Andrea
Interjú “Az év fiatal könyvtárosá”-val és “Az év fiatal könyvtárosa” pályázat Kovács Máté Alapítvány különdíjasával / Gergely Gyöngyvér Ildikó, Rózsa Dávid ; [riporter] Tóth Andrea. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 9., p. 26-32.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/09/interju-”az-ev-fiatal-konyvtarosa”-val-es-”az-ev-fiatal-konyvtarosa”-palyazat-kovacs-mate-alapitvany-kulondijasaval-2/#more-8340

Tóth Béla István
Három évtized : a KSH Könyvtár Történeti Statisztikai Kutatócsoportjának története, 1954-1985 / Faragó Tamás. – Budapest, 2015
Ismertetés: “Hittük, hogy a kutatócsoportra szükség van” / Tóth Béla István
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 5., p. 43-45.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/06/%e2%80%9ehittuk-hogy-a-kutatocsoportra-szukseg-van%e2%80%9d/#more-8021

Könyvtári reneszánsz : könyvtárak az információs társadalomban 2.0 / Sipos Anna Magdolna. – 2., bőv. kiad. – Budapest, cop. 2016
Ismertetés:
Könyvtári metamorfózis / Tóth Béla István. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 8., p. 41-45.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/09/konyvtari-metamorfozis/#more-8258

Nyitott könyvtár / Hajnal Ward Judit. – Budapest, 2015
Ismertetés: Ketten ugyanarról. Amerikai könyvtárügy – amerikai–magyar interpretáció / Tóth Béla István
In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 2., p. 256-257.
http://ki.oszk.hu/kf/2016/07/amerikai-konyvtarugy-%e2%80%93-amerikai%e2%80%93magyar-interpretacio/#more-9916

Tóth Máté
Tartalmi feltáró eszközök használata a magyarországi könyvtárakban / Bognár Noémi Erika, Tóth Máté. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 6., p. 18-30.
http://ki.oszk.hu/3k/2016/07/tartalmi-feltaro-eszkozok-hasznalata-a-magyarorszagi-konyvtarakban/#more-8098

A városi könyvtárak helyzete / Tóth Máté, Jávorka Brigitta. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 2., p. 169-184.
http://ki.oszk.hu/kf/2016/07/a-varosi-konyvtarak-helyzete/#more-9948

 

Kategória: E-könyvek - információtár | Szóljon hozzá most!