Hungarológiai kézikönyvtári jegyzék. VALLÁS (200)


Bálint Sándor (1904-1980) -- Barna Gábor (1950)
     Búcsújáró magyarok. Bp., Szent István Társulat, 1994. 384 p., ill., 26 cm

Balogh Margit (1961) -- Gergely Jenő (1944-2009)
    Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-1992. Adattár. Bp., História-MTA Történettud., Int., 1996. 549 p., 24 cm. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak.)

     Biblia. Ford. Károli Gáspár. Az 1685-ben Amszterdamban Tótfalusi Kis Miklós által nyomtatott Biblia betűhív rekonstrukciója. Bp., Európa Kvk., 1989. 1198, 104 p.+1 mell. 31 p.

     Biblia. Ford. Károli Gáspár. Az Országos Széchényi Könyvtár Todoreszku-gyűjteményében lévő, 2. számmal jelölt Vizsolyi Biblia hasonmás kiadása. Bp., Helikon K., 1990. Számozás nélkül.

     Biblia. Ford. Károli Gáspár. Válogatás a Vizsolyi Bibliából. (Vál. Vas István). Bp., Európa Kvk., 1986. 932 p. (A világirodalom klasszikusai.)

Bozsóky Pál Gergő (1922-2004) -- Lukács László (1936)
    Az elnyomatásból a szabadságba. Az egyház Magyarországon 1945-2001. Bp., Vigilia, 2005. 318 p., 22 cm

     Egy az Isten. Magyarországi Unitárius Egyház. (Szerk. Rázmány Csaba). Bp., Heltai Gáspár Kft., 2005. 129 p., ill., 21 cm

     Esztergomi érsekek, 1001-2003. (Szerk. Beke Margit). Bp., Szent István Társulat, 2003. 480 p., ill., 25 cm

Gergely Jenő (1944-2009) -- Kardos József (1937) -- Rottler Ferenc (1934)
    Az egyházak Magyarországon Szent Istvántól napjainkig. Bp., Korona K., 1997. 247 p., 20 cm

Gergely Jenő (1944-2009)
    Főpapok, főpásztorok, főrabbik. Arcélek a huszadik század magyar egyháztörténetéből. Bp., Pannonica K., 2004. 317 p., ill., 24 cm

Gergely Jenő (1944-2009)
  A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945. 2. jav. kiad. Bp., Pannonica K., cop. 1999. 400 p., ill., 25 cm
http://www.tankonyvtar.hu/katolikus-vallas/katolikus-egyhaz-080903-59

Karácsonyi János (1858-1929)
     Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. [Repr. kiad.]. Bp., Historiaantik Kház K., 2010. [8]. 499 p., 21 cm
http://www.mek.oszk.hu/07900/07963/index.phtml#

 A katolikus Budapest. Általános történeti szempontok. Plébániák. (Szerk. Beke Margit). Bp., Szt. István Társ., 2013. ill., 24 cm
   1. köt. - 621 p.
   2. köt. - 630-1204. p.

Kisbán Emil (1893-?)
   A magyar pálosrend története. Piliscsaba, Fráter Gy. Alapítvány, 2012. ill. ; 22 cm. (Varia Paulina.)
   1. köt., 1225-1711. 365 p.
   2. köt., 1711-1786. 478, [5] p.

Kránitz Mihály (1959) -- Szopkó Márk (1973)
    Teológiai kulcsfogalmak szótára. 2. jav. kiad. Bp., Szent István Társulat, 2003. 218 p., 21 cm 

   Magyar katolikus lexikon. (Főszerk. Diós István). Bp., Szent István Társulat, 1993-. 25 cm
    1. köt. A-Bor. 1993. 948 p., ill.
    2. köt. Bor-Éhe. [1996]. 964 ill.
    3. köt. Éhi-Gar. 1997. 932 p., ill.
    4. köt. Gas-Hom. 1998. 932 p., ill.
    5. köt. Homo-J. 2000. 975 p., ill.
    6. köt. Kaán-kiz. 2001. 937 p., ill.
    7. köt. Klacs-lond. 2002. 926 p., ill.
    8. köt. Lone-Meszi. 2003. 1008 p., ill.
    9. köt. Meszt-Olt. 2004. 1002 p.+48 t., ill.
    10. köt. Oltal-Pneu. 2005. 1019 p., ill.
    11. köt. Pob-Sep. 2006. 1020 p.+LXXXVIII+[48] t., ill.
    12. köt. Seq-szentl. 2007. 1016 p.+[48] t., ill.
    13. köt., Szentl-titán. 2008. 1008 p., 48 t., ill.
    14. köt., Titel-Veszk. 2009. 1006 p., 46 t.    , ill.
    15. köt., Veszp - Zs.  2010.  748 p., [48] t., ill.

    Magyar kereszténység ezer éve. (Szerk. Cséfalvay Pál, Maria Antonietta De Angelis). Bp., Magyar Katolikus Püspöki K., 2001. 410 p.

   Magyar szentek. Bevezetőt írta Szegfű Gyula. Hasonmás kiad. Bp., Maecenas Kvk., 1991. 443 p.

   Magyar zsidó lexikon. (Szerk. Ujvári Péter). Bp., Makkabi K., 2000. 1028 p., 25 cm
(http://mek.oszk.hu/04000/04093/index.phtml#)
(Az elektronikus változat az 1929. évi kiadás alapján készült.)

    A magyarországi református egyház és a Magyar Reformátusok Világszövetsége tagegyházainak címtára. Bp., Kálvin, 1993. 336 p.

    Mons Sacer 996-1996. (Szerk. Takács Imre). Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 1996. 29 cm
    1. köt. 636 p.+mell., ill.
    2. köt. 383 p., ill.
    3. köt. A Főapátság gyűjteményei. 320 p., ill.

    Mons Sacer Pannoniae. Ezer év bencés kultúrtörténete. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 2001. 1 CD-ROM

Orbán Ferenc
    A magyarországi ortodox zsidóság története. Bp., Makkabi K., 2006. 100 p., ill., 20 cm

Pirigyi István (1921)
   A magyarországi görög katolikusok története. Nyíregyháza, Katolikus Hittudományi Főiskola, 1990. 20 cm
   1. köt. 190 p.
   2. köt. 245 p.

   Püspökök könyve. (Vál. Edelényi Judit). Szeged, Gellért K. és Ny., 2005. 656 p., 24 cm

Rajki Zoltán (1971) - Szigeti Jenő (1936)
   Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp., Gondolat K., 2012. 406 p., 24 cm

Somos Zsuzsanna
   Magyar szentek és hősök a nagyvilágban. Történelmi útikönyv. Bp., Kairosz K., 2013. 264 p., ill., 20 cm

   Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás. (Ford. Károli Gáspár). Bp., M. Bibliatársulat, 2007. 889+305 p., 24 cm
http://mek.oszk.hu/00100/00161/index.phtml
(CD-ROM alapján, 1995)

    Szentek a magyar középkorból. Bp., Osiris K., 2000-. 20 cm. (Millenniumi magyar történelem. Források.)
    1. Árpád-kori legendák és intelmek. (Összeáll. Érszegi Géza). Vált. uny. 2004. 220+12 p., ill.
    2. Legendák és csodák. 13-16. század (Madas Edit-Klaniczay Gábor [szerk.]) 2001. 501+6 p., ill.

Tőkés István
    A romániai magyar református egyház élete 1945-1989. Bp., Magyarságkut. Int. 1990. 463 p. (A magyarságkutatás könyvtára.)

Török József (1946)
    Keresztény századok. Bp., Mikes K., 2002-. 24 cm
    1. A tizenegyedik század magyar egyháztörténete. 2002. 223 p.
    2. A tizenkettedik század magyar egyháztörténete. 2002. 231 p.
    3. A tizenharmadik század egyháztörténete. 2003. 231 p.
    4. A tizennegyedik század magyar egyháztörténete. 2004. 239 p.
    5. A tizenötödik század magyar egyháztörténete. 2006. 240 p.

Török József (1946) -- Legeza László (1952)
    A magyar egyház évezrede. Bp., Mikes K.-Ecclesia K., 2000. 176+92 p., ill., 30 cm

Török József (1946) -- Legeza László (1952) -- Szacsvay Péter (1954-1997)
    Pálosok. 2. bőv. kiad. Bp., Mikes K., 2006. 142 p., 29 cm. (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében.)

Török Péter
    Magyarországi vallási kalauz. Bp., Akad. K., 2004. 285 p., 21 cm

Zoványi Jenő (1865-1958)
    A magyarországi protestantizmus története 1895-ig. Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor Kft., 2004. 23 cm. (Historia incognita. Történelemtudomány.)
    1. köt. 2004. 365 p.
    2. köt. 2004. 440 p.