Jogszabályok, jogszabálymódosítások

Megjelent a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló új kormányrendelet

 A Magyar Közlöny 2014. évi 52. számában megjelent a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) kormányrendelet. A rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Rendelettervezet az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeinek módosításával kapcsolatban

A kormányportálon megjelent az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezéséről szóló rendelet módosításának tervezete (az informatikus könyvtáros szak szakirányainak elnevezése specializációra módosul). 

Véleményezési határidő: 2014. április 10.
Véleményezési cím: jogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Módosult a 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet

 A Magyar Közlöny 2014. évi 31. számában megjelent a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet (I. sz. melléklet 48. sor: közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak - 3094. p.)

Az 554/2013. (XII.31.) Kormányrendelet önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtárakra vonatkozó előírásai

 Az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezetője nyílt levelet tett közzé az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtárak vezetői részére, amelynek tárgya: tájékoztatás a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII.31.) Kormányrendelet önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtárakra vonatkozó előírásairól.

 Az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtáraknak a Kormány rendelet alapján az intézményre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségnek a www.eper.hu internetes oldalon legkésőbb 2014. február 28-ig eleget kell tenniük.

A nyílt levél itt érhető el.
 
Az infrastruktúra-támogatással kapcsolatos további információk
Ügyfélszolgálat: 06-1-795-2921; 06-1-795-2937; ist [at] emet [dot] gov [dot] hu

Módosul az 1997. évi CXL. törvény

 A Magyar Közlöny 2014. évi 26. számában megjelent az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2014. évi XIV. törvény, amelyben a 81. paragrafus (3), (4), (5) bekezdése módosítja az 1997. évi CXL. törvény egyes könyvtári vonatkozásait (2527-2528. p.).

EMMI rendelet a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról

A Magyar Közlöny 2014. évi 14. számában megjelent a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet (1924-1932. p.)

Rendelettervezet a a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről és a pedagógusok előmeneteléről szóló kormányrendelet módosításáról

 A kormányportálon megjelent az emberi erőforrások minisztere rendelettervezete a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint az állami tulajdonban lévő kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyének kijelöléséről.

Véleményezési határidő: 2014. február 6.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu 

Ugyanitt elérhető a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet.

EMMI rendelet a települési önkormányzatok kulturális támogatásáról

A Magyar Közlöny 2014. évi 9. számában megjelent a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet (755-767. p.)

Jogszabálytervezet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

 A kormányportálon megjelent a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló kormányrendelet tervezete.

Véleményezési határidő: 2014. január 31.

Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

A Könyvtári Intézet a jogszabályok tükrében

 A könyvtári intézetet az 1997. évi CXL. törvény hozta létre, a 60. § (3) bekezdésében meghatározva alapvető feladatait. Az 1/2007. (I. 9.) Kormányrendelet könyvtári intézetként a Könyvtári Intézetet jelölte ki. A nemzeti könyvtár alapító okirata tartalmazza a Könyvtári Intézet önálló név viselési jogát. A nemzeti könyvtár SzMSz-e tartalmazza a KI részletes tevékenységét. A kiemelt feladatokról szóló rendelettervezet a nemzeti könyvtárról szóló részben felsorolja a törvényben meghatározott feladatok körében a KI által végzendő tevékenységeket.

A KI jogállásáról szóló 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a fentiek és az államháztartási szabályok változása következtében kiüresedett, ezért tervezik hatályon kívül helyezését.

Jogszabálytervezet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

 A kormányportálon megjelent az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló rendelet tervezete.

Véleményezési határidő: 2014. január 29.

Véleményezési cím: kulturalisjog [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Nemzeti Fejlesztés 2030

 A Magyar Közlöny 2014. évi 1. számában megjelent az 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról. A könyvtárak említése: 69., 103., 230., 234-237. old.

EMMI-rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A Magyar Közlöny 2013. évi 223. számában megjelent a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30) EMMI rendelet (a mellékletben: ODR-támogatás, 89548. p.; támogatás közkönyvtári kölcsönzési jogdíjhoz: 89550. p.).

Megjelent az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló rendelet

A Magyar Közlöny 2013. évi 220. számában megjelent A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet.

A nemzeti könyvtár feladatai: 88188. p.

Törvénymódosítás a gyermekek védelme érdekében

A Magyar Közlöny 2013. évi 218. számában megjelent az Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvény.

A jogszabály 20. paragrafusa kiegészíti az 1997. évi CXL. törvény 55. paragrafusát: „(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.” (86359. p.)

Törvény Magyarország 2014-es központi költségvetéséről

A Magyar Közlöny 2013. évi 216. számában megjelent a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a könyvtári, közművelődési és múzeumi támogatásról: 85715. p.).

Utasítások és közlemények a Hivatalos Értesítőben

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2013. évi 60. számában közlésre került az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alaptevékenységi körének kiegészítéséről szóló utasítás, a KSH tájékoztatása a statisztikai adatgyűjtésről, és a közös jogkezelő szervezetek jogdíjközleményei.

Egyes kulturális tárgyú törvények módosítása

 A Magyar Közlöny 2013. évi 208. számában megjelent az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény, melynek alapján módosul többek között az 1997. évi CXL. törvény (a nyilvános könyvtár alapkövetelményei, alapfeladatai stb.).

A Közlönyben megjelent továbbá a 77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelet, amely módosítja a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendeletet (a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumairól rendelkezik). 

Módosul a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet

A Magyar Közlöny 2013. évi 197. számában megjelent a 442/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet, amely módosítja, kiegészíti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet magasabb vezetőkre vonatkozó paragrafusait.

A módosítás hatályba lépése a jogszabály kihirdetését követő nap, ill. egyes paragrafusok esetén 2014. január 1-je.

Könyvtárak támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - IKSZT 2.0

 A támogatási kérelmek benyújtási időszakát az Irányító Hatóság 2013. november 26-án 12:00 órai hatállyal felfüggesztette (294/2013. (XI. 26.) számú IH közlemény) A felfüggesztés időpontját követően nincs lehetőség a támogatási kérelmek szerkesztésére és benyújtására. A formai ellenőrzést követően a pályázati ablakot várhatóan újra megnyitják.

A Magyar Közlöny 2013. évi 185. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (80530.  p.)

A kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek és a nyilvános könyvtárak tereinek korszerűsítésének lehetősége a 3. fejlesztési célterületben található.

Megjelent a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló kormányrendelet

 A Magyar Közlöny 2013. évi 198. számában megjelent a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) kormányrendelet (83187-83189. p.)

A rendelet a kihirdetését (2013. november 28.) követő 15. napon lép hatályba.

Módosul az 1997. évi CXL. törvény a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával kapcsolatban

A Magyar Közlöny 2013. évi 194. számában megjelent az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCV. törvény, amelynek 2. §-a módosítja az 1997. évi CXL. törvényt

- az Alapelvek alcím 4/A. §-sal egészül ki,
- 100. § (1) bekezdése m) ponttal egészül ki.
 
A törvény a kihirdetését (2013. november 22.) követő 15. napon lép hatályba.

Restitúciós törvényjavaslat

Az Országgyűlés honlapján elérhető az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló T/12791. számú törvényjavaslat.

Jogszabálytervezet az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető az egyes kulturális tárgyú törvények - közöttük az 1997. évi CXL. és a 2001. LXIV. törvény - módosítására vonatkozó tervezet (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. október 30.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Módosul az 1997. évi CXL. törvény, változnak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények

A Magyar Közlöny 2013. évi 172. számában megjelent az 1997. évi CXL. törvény módosítására vonatkozó 2013. évi CLX. törvény (73975-73976. p.).

Ugyanebben a számban tették közzé a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvényt (73966-73975. p.). A módosítás a könyvtárak számára új lehetőséget nyújt az árva művek hozzáférhetővé tételét illetően.

Könyvtári feladatokat is tartalmaz a 66/2013. EMMI rendelet

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet - 16. paragrafusa könyvtári feladatokat tartalmaz.

A nemzeti köznevelési törvény módosítása, kormányrendelet a pedagógusok előmeneteléről

Könyvtárostanárok figyelmébe ajánljuk: a Magyar Közlöny 2013. évi 143. számában megjelent
- a 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról és
- a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A pedagógusok továbbképzésére vonatkozó kormányrendelet módosításának tervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló rendelet módosítása tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. június 28.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Megjelent a KSZR-rendelet

A Magyar Közlöny 2013. évi 86. számában (54030-54033. p.) megjelent a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31. ) EMMI rendelet, amely 2013. június 10-én lép hatályba.

A kulturális javak védetté nyilvánításáról szóló rendelet tervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló EMMI-rendelet tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. május 21.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Tartalom átvétel