csak olvasható bibliográfiák

Restitúció. Bibliográfia

Leírás: 

A második világháború idején elrabolt műkincsekről és a műkincs-restitúcióról tekintélyes mennyiségű idegen nyelven írt információ érhető el napjainkban. Magyarul azonban igen kevés ismeret áll az érdeklődők rendelkezésre. Ezért a honlap szerkesztői  az elrabolt műkincsekkel és a műkincs-restitúcióval kapcsolatos információk széleskörű bemutatására törekszenek, és ezt szolgálja a honlapon olvasható bibliográfia is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1946-2010
Nyelv
angol
magyar

Bolányi Imre-Palatkás Béla: Nekrológ – Bibliográfia. Az 1962. év végéig elhunyt magyar orvosokról és gyógyszerészekről szóló megemlékezések bibliográfiai adatai

Leírás: 

A szerkesztők a bibliográfiát elsősorban orvostörténeti munkálatokhoz segédeszköznek szánták. Az anyag gyűjtőkörét magyar, illetve magyar származású orvosokról és gyógyszerészekről szóló nekrológok bibliográfiai adatai képezik. Az adatokat az összeálítók elsősorban a jelentősebb magyar orvosi és gyógyszerészi folyóiratokból, valamint nemzetközi indexelő lapok nekrológrovataiból gyűjtötték össze, de felhasználták id. Szinnyei József és Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái című művének adatai is, továbbá néhány természettudományi folyóiratot, illetvea Magyar Tudodmányos Akadémia időszaki kiadványait is. A szerzők az összegyűjtött anyagot négy részben adják közre: 1. rész A nekrológ-bibliográfia adatai az elhunytak nevei szerint csoportosítva; 2. rész A nekrológ-bibliográfia adatai a folyóiratok szerint csoportosítva; 3. rész A nekrológ-bibliográfia adatai időrendi csoportosításban; 4. rész A nekrológ-bibliográfia adatai a nekrológok szerzői szerint csoportosítva.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
orvostörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1818-1963
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Radványi Ferenc: Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához

Leírás: 

A tematikus összeállítás (Külföld; Magyarország: Tanítóképzés, Tanárképzés, Bolognai rendszer) Németh András: Pedagógusképzés Európában – történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek című előadásához készült.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1928-2010
Nyelv
magyar

Zsoldos Marianna: A zenei könyvtári munka. Válogatott irodalom a zenei könyvtári munkához

Leírás: 

Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi könyvtár honlapján olvasható az összeállítás, amely  a zenei könyvtári munkával foglalkozó kiadványokat, cikkeket veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
könyvtári munka
zenei könyvtár
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1980-
Nyelv
magyar

Zórád Ernő

Leírás: 

A kepregeny.net portálon olvasható bibliográfiák és egyéb adattár-gyűjtemények nélkülözhetetlenek a gyűjtők, kutatók, szakírók, vagy éppen a téma iránt behatóbban érdeklődők számára. A műfaj egyik emblematikus alkotója Zórád Ernő (1911-2004), aki hosszú élete során képregények tucatjait alkotta. A kiemelkedő rajztehetségű művész megjelent munkáit gyűjti össze a tematikus bibliográfia (1. Önálló kötetek, füzetek, gyűjteményes kiadások, 2. Folytatásos és rövid képregények).

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
kepregeny.net
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
képzőművészet
szépirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1954-2015
Tételszám: 
261
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Zöldségtermesztés. Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

Leírás: 

Csapó Anikó és Patkós Ilona által összeállított, illetve szerkesztett bibliográfia a zöldségágazat sajátosságaival, helyzetével, az általános zöldségtermesztés technológiájával, betakarításával, ennek melléktermékével, a feldolgozás technikai megoldásaival, higiéniájával, ezek piaci megjelenésével, fogyasztói szokásokkal, reklámmal, marketinggel és végül a teljesség igénye nélkül a környezettudatos termesztéssel foglalkozik. A speciálisan egyes zöldségfélékről (Gyökérzöldségek, Hagymafélék, Hüvelyesek, stb.) szóló szakirodalom témától függetlenül az adott fejezetbe került. A tételek bibliográfiai leírása mellett az összeállítók feltüntették a kiadványok raktári számát is. - Az anyaggyűjtés 2014. március 20-án zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kertészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1835-2013
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Záhony Éva: Hitel repertórium, 1935-1944

Leírás: 

A "Hitel" a két világháború között (1936-1944) Kolozsvárott jelent meg. A szerkesztők Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József és Vita Sándor voltak. A lap elektronikus repertóriumának felépítése: a szerző neve, az írás címe, és műfaja (csak szépirodalmi művek esetén), ezt követik a rovatcímek, az évfolyam, az évszám, a folyóirat sorszáma, oldalszámok. A Hitel repertóriumának tételei az 1935-ös év kivételével szakcsoportok szerinti besorolást is tartalmaznak, amely az Egységes Tizedes Osztályozás (ETO) rendszerét követi.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar irodalom
művészet
társadalomtudomány
Típus
repertórium
Időszak: 
1935-1944
Nyelv
magyar

Yblről irodalom

Leírás: 

Az Ybl bicentenárum alkalmából készült honlapon olvasható az az összeállítás, amely Ybl Miklós (1814-1891) életét, és munkásságát bemutató könyvekből, cikkekből készült.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Ybl Egyesület, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
építészet
művészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1879-2002
Tételszám: 
46
Nyelv
magyar

Wágner Dávid - Gerölyné Kölkedi Éva: Sport az iskolában. Irodalomjegyzék

Leírás: 

A 2011-ben készült tematikus összeállítás (A sport jelentősége, hatása, szerepe a különböző életkorokban; Sport az iskolában - lehetőségek, problémák) elsősorban a pedagógusok, valamint tanárképzős hallgatók figyelmére számíthat.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
sport
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2001-2010
Tételszám: 
27
Nyelv
magyar

Vukovich György (1929-2007) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Rózsa Dávid állította össze. A tematikus összeállítás (Monográfiák;  Szerkesztett kötetek; Tanulmányok, cikkek, könyvfejezetek, előadások; Ismertetések; Róla és műveiről szóló irodalom),amely a Nagy magyar statisztikusok sorozatban jelent meg Vukovich György életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Függelék a Nemzetközi Népességtudományi Unió 1964-es tagnévsorának és Vukovich György kandidátusi disszertációjának egy-egy részletét és az 1992-es rehabilitációs ünnepségre szóló meghívó másolatát tartalmazza. A kiadványt a bibliográfiai tételek sorszámára utaló név- és címmutató zárja le. A bibliográfiát záró címmutató a tételek sorszámára hivatkozva teszi visszakereshetővé a bibliográfiai tételeket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Vukovich György
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1957-2007
Tételszám: 
308
Nyelv
angol
magyar
orosz

Voigt Vilmos: Meseelméleti bibliográfia

Leírás: 

A Palimpszeszt című folyóirat 23. száma közli Voit Vilmos professzor által összeállított tematikus bibliográfiát. Az irodalomjegyzék előbb a magyar, magyar tárgyú vagy magyar nyelvű munkákat, majd a nemzetközi szakirodalmat sorolja fel.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Palimszeszt - Tudományos és Kulturális Folyóirat, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
etnográfia
magyar néprajz
néprajz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1893-1997
Tételszám: 
553
Nyelv
idegen nyelvek
magyar

Voigt Vilmos műveinek bibliográfiája

Leírás: 

A Hagyományok Háza honlapján olvasható az az összeállítása, amely Voigt Vilmos professzor műveit veszi számba. Az összeállítás először az önállóan megjelent könyveket, tanulmányokat sorolja fel, majd a társszerzőként, illetve összeállítóként/szerkesztőként jegyzett műveket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Hagyományok Háza Média- és Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
etnográfia
néprajz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1964-2004
Tételszám: 
210
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Válogatott bibliográfia Jancsó Miklós filmjeiről

Leírás: 

Eredetileg az összeállítás Metropolis című filmelméleti és filmtörténeti folyóirat 2002. évi 1. számában jelent meg. A tematikus bibliográfia (Monográfiák; Összefoglaló írások, tanulmányok; Átfogó interjúk, beszélgetések; Játékfilmek, rövidfilmek) a könyvek, cikkek legfontosabb adatait közli. A Játékfilmek, rövidfilmek részben a filmek időrendje, címe a rendező elv.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Metropolis [folyóirat], Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Jancsó Miklós
magyar filmművészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1959-2002
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Válogatott bibliográfia az 1945-ös év történetéhez

Leírás: 

Az intézmény honlapján olvasható az a két részből álló bibliográfia, amely az 1945-ös év tanulmányozásához készült. Az első a témában megjelent könyveket (Válogatott dokumentumok és feldolgozások 1945-ről az egyetemes és a magyar történelemben (2000-2005 között megjelent könyvek), míg a másik összeállítás a tanulmányokat tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Politikatörténeti Alapítvány és Politikatörténeti Intézet, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
történelem
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1995-2005
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Válogatás a serdülőkor pszichológiájának, szociológiájának irodalmából

Leírás: 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ honlapján olvasható az összeállítás, amelyet Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros készített a Savaria Egyetemi Központ Könyvtára gyűjteményének alapján. A tematikus összeállításban (Önálló művek a kamaszkor pszichológiájából, Folyóiratcikkek a kamaszkorról) a könyvek és folyóiratok mellett nem hagyományos dokumentum formában megjelent kiadványok (Videodokumentumok, Elektronikus dokumentumok) könyvészeti leírása is olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
pszichológia
szociológia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2010
Tételszám: 
76
Nyelv
magyar

V. Windisch Éva-Nyerges Judit: Hungarológiai alapkönyvtár. Könyvjegyzék

Leírás: 

Az 1986-ban megjelent összeállítás célja, hogy mintául szolgáljon olyan kézikönyvtárak összeállításához, illetve fejlesztéséhez, melyek valamely hungarológiai célkitűzésű intézménnyel kapcsolatosak, a magyarságtudomány iránt érdeklődő olvasók és kutatók tájékozódhassanak a hungarológiai szakirodalom ágazataiban, valamint megismerkedhessenek a Magyarország múltjára és jelenére vonatkozó alapvető kézikönyvekkel. Ennek megfelelően bibliográfia a magyar nyelvtudomány, irodalomtudomány és néprajz válogatott szakirodalmát adja közre (beleértve a szépirodalmi műveket is, mint az irodalomtudomány anyagát), bevezetésként az általános kézikönyveket, és a hungarológiai vizsgálatok megalapozása szempontjából lényeges tudományterületek (földrajz, demográfia, statisztika, jog, szociológia, történelem, művészetek) alapvető kézikönyveit. A bibliográfiát valamennyi érintett szakterület legfontosabb folyóiratainak jegyzéke zárja le. - A gyűjtés 1984-ben zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
hungarika
irodalomtudomány
magyar néprajz
magyar szépirodalom
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1879-1984
Nyelv
magyar

Új Aurora repertórium, 1973-1989

Leírás: 

Békéscsaba egykori kulturális folyóiratának anyagát repertóriummá állította össze Szakács Rudolfné. A tartalmi rész a megjelenés időrendjét követi, a tételek számozása folyamatos, a mutató a tételszámokra hivatkozik. A repertórium az illusztrációkat is regisztrálja. A bibliográfiai leírásokhoz szükség szerint kiegészítések, megjegyzések is készültek. A repertóriumban az adatok visszakeresését név-, cím-, és földrajzi mutató könnyíti.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kritika
magyar irodalom
kultúra
művészet
társadalomtudomány
Típus
repertórium
Időszak: 
1973-1989
Nyelv
magyar

Tudományos élet a Megyei Pándy Kálmán Kórházban (1945-1995)

Leírás: 

A bibliográfia, amelyet Kis-Pál Sándorné, Iványi Jánosné dr., valamint Juhász Richárd készített, tartalmazza a gyulai Pándy Kálmán Kórház dolgozóinak 1945 és 1995 között megjelent publikációit.  Az összeállításban szerzők szerint lehet keresni: az egyes nevekre kattintva betöltődik a bibliográfia vonatkozó része.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pándy Kálmán Kórház Orvosi Könyvtára, Gyula
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egészségügy
orvostudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-1995
Nyelv
angol
magyar
német

Tóth János: Szellem és Élet repertórium, 1936-1944

Leírás: 

A negyedévenként Szegeden megjelent folyóirat repertóriumát 1999-ben készített el Tóth János. Az összeállítást névmutató egészíti ki.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
filozófia
pedagógia
pszichológia
Típus
repertórium
Időszak: 
1936-1944
Nyelv
magyar

Tick Péter-Varga Illés: A magyar nyelvű fantasy-irodalom bibliográfiája, 1973-1998

Leírás: 

Az összeállítás az önálló köteteken kívül, a gyűjteményekben, az antológiákban megjelent fantasy írások könyvészeti leírását tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Aurin fantázia-irodalmi, és –művészeti honlap szerkesztői
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
fantasy
magyar irodalom
szépirodalom
világirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1973-1998
Nyelv
magyar

Theologiai Szemle repertóriuma, 1991-2004; 2005-2009

Leírás: 

Az L. Kozma Borbála és Ladányi Boglárka által összeállított repertóriumban Szerzőkre, Tárgyszavakra, és Szerzők nélküli cikkek listájára lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Theologiai Szemle, Debrecen
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
hittudomány
teológia
Típus
repertórium
Időszak: 
1991-2009
Nyelv
magyar

Tematikus bibliográfiák és források (Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont)

Leírás: 

Az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapján olvasható bibliográfiák (pl. Antiszemita atrocitások az 1848-1849-as forradalom és szabadságharc időszakában; Etnikai polgárháború Erdélyben 1848-1849-ben; Fehérterror Budapesten 1919-1922; A délvidéki bevonulás: magyar atrocitások a szerb és zsidó lakosság ellen 1941) a témák további tanulmányozásához nyújtanak segítséget. A könyvészeti leírások csupán szerzőt, címet és megjelenési évet tartalmaznak.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1857-2012
Nyelv
angol
magyar
német
román
szerb

Tematikus ajánló. Wolfgang Amadeus Mozart

Leírás: 

A tematikus ajánló a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és hangtárának anyagából készült. A könyvek a szerzők, a kották, CD-k, filmek a címek betűrendjében sorakoznak. Az elektronikus dokumentumok között egy CD-ROM és válogatott linkgyűjtemény szerepel Mozartról.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Mozart, Wolfgang Amadeus
Típus
bibliográfia
diszkográfia
filmográfia
Tételszám: 
245
Nyelv
magyar

Tematikus ajánló. Kodály Zoltán

Leírás: 

Kodály Zoltán emlékére készült ajánlójegyzék a zeneszerzővel, és munkásságával kapcsolatos online forrásokat, valamint a könyvtár zenei részlegében található könyveket, kottákat, CD-ket sorolja fel. A könyvek a szerzők, a kották és CD-k a művek betűrendjében sorakoznak

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Kodály Zoltán
zene
Típus
bibliográfia
diszkográfia
Tételszám: 
260
Nyelv
magyar

Tematikus ajánló. József Attila művei

Leírás: 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár dolgozói ajánlójegyzéket készítettek a Zenemű- és hangtárban található József Attila költeményeit, illetve megzenésített verseit tartalmazó hangdokumentumból. Az összeállításban először a gyűjtemények, majd a versek címei, végül a megzenésített versek címeinek betűrendjében sorakoznak az egyes tételek. A jegyzék végén pedig az interneten elérhető József Attiláról és műveiről szóló weboldalak találhatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
József Attila
magyar irodalom
megzenésített versek
versek
Típus
diszkográfia
Tételszám: 
261
Nyelv
magyar

Tehetség bibliográfia. Magyar szerzők írásai 1985-2013-ig

Leírás: 

Magyarországon a rendszerváltozással egy időben intenzív kutatások indultak a tehetség-témakörben, ezek azonban véletlenszerűen hozzáférhetőek. Ezt a hiányt felismerve határozta el a Magyar Tehetséggondozó Társaság Választmánya a tehetséggondozással foglalkozó hazai tanulmányok, írások összegyűjtését. A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját dr. Balogh László dolgozta ki, az adatok összegyűjtésében pedig a Magyar Tehetséggondozó Társaságból több mint harminc szakember működött közre. A kb. 1700 tételből álló bibliográfiát dr. Tóth László szerkesztette végleges formába. Az összeállítás tematikusan bontásban (Pszichológiai, pedagógiai alapok; Szerepek a programokban; Fejlesztő módszerek, eszköztár; Speciális tehetségterületi fejlesztés; Környezeti tényezők), azon belül pedig a szerzők, összeállítók stb. betűrendjében teszi közzé a gyűjtött anyagot.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Tehetséggondozó Társaság, Debrecen
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
tehetséggondozás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1985-2013
Tételszám: 
kb. 1700
Nyelv
magyar

Tardy János: Tardy Lajos életmű-bibliográfia

Leírás: 

A Szegedi Tudományegyetem Keleti Gyűjteménye az Altajisztikai Tanszék egykori könyvtárának és több kiváló orientalista könyvhagyatékának egyesítésével jött létre 2004 végén. Ezek közé az "adományozók" közé tartozik Tardy Lajos (1914-1990) művelődéstörténész, író, műfordító, heraldikus is, aki évtizedeken keresztül foglalkozott a magyarok múltjának kutatásával, a magyar művelődéstörténet több olyan vonatkozására derített fényt, amely kapcsolatban áll a grúzok kultúrájával. Tudományos munkássága mellett regényírással, valamint szépirodalmi művek angolból, olaszból, oroszból történő fordításával is foglalkozott. A 2008-ban készült bibliográfia a megjelenés sorrendjében veszi számba a tudós megjelent írásait, cikkeit, tudományos dolgozatait, valamint könyveit.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szegedi Tudományegyetem Keleti Gyűjtemény, Szeged
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
orientalisztika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1937-2005
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Táncház-bibliográfia

Leírás: 

A Hagyományok Háza Könyvtárának oldalán olvasható bibliográfia szerzői betűrendben, illetve időrendben veszi számba a táncház-mozgalomról született dokumentumokat.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Hagyományok Háza, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
táncház
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1974-2002
Nyelv
magyar

Szociológia és Szociológiai Szemle. Repertórium (1972-1997)

Leírás: 

Heleszta Éva és Markella Anikó készítette az eredetileg hagyományos formában megjelent összeállítást.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szociológiai Szemle, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
szociológia
Típus
repertórium
Időszak: 
1972-1997
Nyelv
magyar

Sziráki Zsuzsanna: Határtudományok. A Regionális Kutatások Intézete munkatársai határtudományi kutatásinak bibliográfiája, 1984-2012

Leírás: 

Sziráki Zsuzsanna állította össze az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható bibliográfiát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2012
Nyelv
angol
magyar
német
Tartalom átvétel